Skip to main content

Integritetspolicy

För oss på Planet Pulse är det viktigt att vara helt transparenta, både hur vi arbetar och hur vi hanterar den information som vi samlar in. I denna policy för integritet och marknadsföring förklarar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter och cookies på vår webbplats, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig som besökare och kund.

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (“integritetspolicy”) beskriver hur Planet Pulse, Buzzlemedia AB, org. nr 556897-7515, Östra Varvsgatan 4, 211 75 Malmö, e-post: info@planetpulse.se (“Planet Pulse”, “vi”), samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då Planet Pulse ingår avtal med kund som köper tjänster av Planet Pulse. Integritetspolicyn gäller även för besökare till Planet Pulses webbplatser. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvar

2.1. Planet Pulse som Personuppgiftsansvarig
Planet Pulse är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som kund eller besökare till vår webbsida och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2.2. Planet Pulse som Personuppgiftsbiträde
Planet Pulses kunder är i sin tur personuppgiftsansvariga för personuppgifter de samlar in och delger Planet Pulse, till exempel vid marknadsföring via sms mot kundens målgrupp som innehåller personuppgifter (till exempel namn, telefonnummer). Planet Pulses roll blir då som Personuppgiftsbiträde till våra kunder. Detta är något som Planet Pulse har tagit fram tillsammans med våra juridiska partners och är ett personuppgiftsbiträdesavtal som gäller alla kunder till oss som anlitar oss som biträde.

2.3. Kund som Personuppgiftsansvarig
Om du delger personuppgifter genom att till exempel ge leverantörer inloggning till er webbplats, är det viktigt att du säkerställer att personuppgifter inte delges åtkomst – alternativt att du skriver biträdesavtal med din leverantör. Detta är något som är viktigt främst för dig som kund att vara medveten om och du behöver som personuppgiftsansvarig då se till att du har ett biträdesavtal med instruktioner till din leverantör.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1. För att du ska kunna besöka vår webbplats och få en så bra upplevelse som möjligt, få viss information eller nyhetsbrev eller ingå avtal med oss, måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2. Planet Pulse samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, ingår avtal med oss, när du deltar på ett event som Planet Pulse anordnar eller på annat sätt har kontakt med Planet Pulse. Informationen som samlas in från dig vid köp av våra tjänster eller vid begärd information om våra tjänster krävs för att du ska kunna ingå avtal med Planet Pulse och för att Planet Pulse ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1. För dig som är kund till Planet Pulse
De personuppgifter Planet Pulse samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp av våra tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Planet Pulses webbplats

4.2. För dig som är besökare till vår webbplats
De personuppgifter Planet Pulse samlar in och behandlar om dig som besökare till vår webbplats är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • IP-adress och information om din användning av Planet Pulses webbplats
 • Information om vilka av våra tjänster eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du använder dig av vårt nyhetsbrev, blogg och sociala kanaler samt vilka event du anmält dig till.

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1. För dig som är kund till Planet Pulse
Planet Pulse behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Planet Pulse dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av avtal mellan parterna, fakturering och tillhandahållande av våra tjänster och support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS, sociala medier samt telefon avseende Planet Pulse och utvalda samarbetspartners tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben eller sociala kanaler
 • Bedöma vilka betalningsmodeller vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av tjänster.

5.2. För dig som är besökare till vår webbplats
Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt. Mer information finns att tillgå via Planet Pulses cookiepolicy. I annat fall lagras personuppgifter när:

 • Du laddar ner en guide eller annan fil via ett formulär
 • Du startar en chatt
 • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller önskar mer information från oss om våra tjänster
 • På annat sätt lämnar över personuppgifter till oss digitalt, exempelvis via kontaktformulär eller anmälan till utbildning, event och seminarium

Utöver uppräkningen ovan behandlar Planet Pulse personuppgifter om besökare av vår webbplats även i syfte att:

 • Tillhandahålla specialerbjudanden
 • Möjliggöra kommunikation med dig som besökare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1. Planet Pulse baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2. Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom att kunna kontakta dig för genomgång av våra tjänster vi utför på uppdrag av dig. Gentemot dig som besökare av vår webbplats, såsom ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Planet Pulse samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3. En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, till exempel baserat på totala inköpssummor. Planet Pulse behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4. I vissa fall kan Planet Pulse ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål: För att leverera, administrera och utveckla våra tjänster samt tillhandahålla support.
Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor).
Kategorier av personuppgifter: Namn, telefonnummer och e-postadress.
Lagringstid: Två år efter att du senast varit aktiv kund till Planet Pulse.

Ändamål: För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.
Kategori av personuppgifter: Namn och identifikationsnummer (organisationsnummer), adress (inklusive faktureringsadress), telefonnummer och e-postadress, kundnummer.
Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

Ändamål: För att marknadsföra Planet Pulse och våra samarbetspartners eller koncernbolags tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS.
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Kategori av personuppgifter: Namn, telefonnummer och e-postadress.
Lagringstid: Två år efter att du senast varit aktiv kund till Planet Pulse.

Ändamål: För att ge dig som besökare till vår webbplats möjlighet att få anpassade erbjudanden samt möjliggöra direktmarknadsföring via post, e-post, telefon eller SMS/MMS.
Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke.
Kategorier av personuppgifter: Namn, telefonnummer och e-postadress, IP-adress och information om din användning av Planet Pulses webbplats. Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till.
Lagringstid: Så länge du inte själv begär att vi ska ta bort dina uppgifter och sluta kommunicera med dig.

8. Profilering

8.1. Planet Pulse kan behandla dina personuppgifter genom profilering av dina besök på vår webbplats. Planet Pulse kan analysera information om hur du använder vår webb, om vilka av våra tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina surfbeteenden på vår webbplats för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

8.2. Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta oss på info@planetpulse.se. När Planet Pulse har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1. Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Planet Pulse kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Planet Pulses rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Planet Pulse sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader sedan du senast varit aktiv kund till Planet Pulse.
Planet Pulse sparar uppgifter om besökare till Planet Pulses webbplats tills du begär att få dina personuppgifter borttagna.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1. Planet Pulse kommer att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till koncernbolag, marknadsföringspartners och leverantörer vid tjänster för kreditupplysning.

10.2. Tredje part som Planet Pulse lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller besökare till Planet Pulses webbplats får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Planet Pulses och Planet Pulses samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Planet Pulses avtal med dig som kund eller besökare till vår webbsida.

10.3. Personuppgifter kommer att lämnas ut av Planet Pulse om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Planet Pulses rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4. Planet Pulse kommer att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Planet Pulses leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Planet Pulse vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5. Planet Pulse kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

11. Ändring av integritetspolicy

11.1. Planet Pulse har rätt att ändra Integritetspolicyn och vi kommer med rimlig varsel underrätta dig när ändringar sker av Integritetspolicyn.

12. Skyddet av dina personuppgifter

Vi vill att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har tagit fram och infört säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

13. Dina rättigheter

13.1. Planet Pulse ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2. Planet Pulse kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3. Du har rätt att begära:

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter, till exempel bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 13.3.2. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

13.4. Planet Pulse kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5. Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.7. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@buzzlemedia.com. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8. Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies vilket du finner mer information om i Planet Pulses cookiepolicy.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan: Planet Pulse, Buzzlemedia AB, Riggaregatan 53, 211 75 Malmö, info@buzzlemedia.com

Pin It on Pinterest

Share This