Skip to main content

Karma är ett begrepp som ofta dyker upp i diskussioner om etik och moral, men vad betyder det egentligen? Ursprungen till karma återfinns i flera av världens äldsta religioner, inklusive hinduismen, buddhismen och jainismen. I dessa traditioner refererar karma till den osynliga kraften som skapas av våra handlingar – en kraft som påverkar våra framtida liv och öden.

I hinduismen ses karma som en universell lag som styr över alla levande varelsers öden, där goda handlingar leder till positiva konsekvenser och onda handlingar till negativa. Buddhismen betonar karma som en del av den cykliska naturen av födelse, död och återfödelse, där medvetna handlingar påverkar ens framtida existens. Jainismen, å andra sidan, ser karma som ett slags fin materia som fastnar på själen och påverkar dess renhet och frihet.

Karma har även gjort sitt intåg i västerländsk kultur, ofta förenklat till tanken om att ”du får vad du förtjänar”. Denna popularisering har skapat en bredare, mer sekulär tolkning som påverkar allt från vardagliga beslut till djupare filosofiska reflektioner.

I denna artikel kommer vi att utforska vad karma innebär enligt olika religiösa traditioner, hur det tillämpas i praktiken, och hur begreppet har anpassats i moderna sammanhang. Vi kommer också att undersöka vanliga missförstånd och kritiska perspektiv på karma. Genom att förstå karma kan vi få insikt i hur våra handlingar påverkar oss själva och vår omgivning, vilket kan hjälpa oss att leva mer medvetna och meningsfulla liv.

Vad är karma?

Karma är ett centralt begrepp i flera av världens äldsta religioner, inklusive hinduismen, buddhismen och jainismen. Ursprunget till begreppet kan spåras tillbaka till antikens Indien, där det utvecklades som en grundläggande moralisk och filosofisk princip. Karma refererar till lagen om orsak och verkan, där varje handling, tanke eller ord ger upphov till konsekvenser som påverkar individens framtid.

Ursprunget i hinduismen, buddhismen och jainismen

I hinduismen betraktas karma som en universell lag som styr hela kosmos. Enligt denna tradition är varje individs liv och öde resultatet av tidigare handlingar, och handlingar i detta liv kommer att påverka framtida reinkarnationer. Hinduismen delar upp karma i tre typer:

 • Sanchita karma: Den samlade karmiska återstoden från alla tidigare liv.
 • Prarabdha karma: Den del av sanchita karma som har mognat och manifesterar sig i det nuvarande livet.
 • Agami karma: Karma som skapas av handlingar i det nuvarande livet och kommer att påverka framtida liv.

I buddhismen betonas karma som en del av den cykliska naturen av födelse, död och återfödelse (samsara). Buddha lärde att medvetna handlingar, som drivs av intention, skapar karma som påverkar ens framtida existens. Goda handlingar leder till positiva resultat, medan dåliga handlingar leder till negativa konsekvenser.

Jainismen har en unik syn på karma, där det betraktas som en slags fin materia som fäster vid själen på grund av passioner och handlingar. Genom att leva ett liv i enlighet med principerna om icke-våld (ahimsa) och självdisciplin kan en individ rena sin själ från karma och därigenom nå befrielse (moksha).

Hur fungerar karma?

Karma fungerar genom principen att varje handling har en motsvarande reaktion. Goda handlingar genererar positiv karma, vilket leder till gynnsamma omständigheter och lycka i framtiden. Dåliga handlingar genererar negativ karma, vilket resulterar i lidande och ogynnsamma omständigheter.

Goda och dåliga handlingar

I alla tre traditionerna är intentionen bakom en handling avgörande för den karmiska effekten. Till exempel, en handling utförd med medkänsla och osjälviskhet kommer att generera positiv karma, medan en handling utförd med hat eller girighet kommer att generera negativ karma. Detta innebär att det inte bara är de yttre handlingarna som räknas, utan även de inre motiv och avsikter som driver dem.

Reinkarnation och karma

Reinkarnationen är en central aspekt av karmalagen i dessa religioner. Det innebär att själen återföds i en ny kropp efter döden, och det nya livets omständigheter bestäms av den karma som har ackumulerats i tidigare liv. Till exempel, en person som har levt ett rättfärdigt liv kan återfödas i gynnsamma omständigheter, medan en person som har samlat mycket negativ karma kan återfödas i svåra förhållanden.

Exempel från religiösa skrifter och läror

Både hinduiska och buddhistiska skrifter är fyllda med berättelser som illustrerar karmas verkan. I Bhagavad Gita, en central text inom hinduismen, diskuteras karma yoga, handlingens väg, där individen utför sina plikter utan att fästa sig vid resultatet, för att undvika att skapa ny karma. I buddhistiska jataka-berättelser, som handlar om Buddhas tidigare liv, visas hur goda och dåliga handlingar leder till specifika återfödelser och livssituationer.

Karma i praktiken

Att tillämpa karmalagen i vardagen innebär att vara medveten om sina handlingar och intentioner, och sträva efter att utföra goda handlingar för att generera positiv karma.

Skapa positiv karma

Att skapa positiv karma innebär att handla med godhet, medkänsla och osjälviskhet. Detta kan inkludera:

 • Goda handlingar: Hjälpa andra, visa medkänsla och generositet, och agera rättfärdigt i alla situationer.
 • Mental renhet: Sträva efter att ha positiva och konstruktiva tankar och känslor.
 • Meditation och mindfulness: Praktisera meditation för att utveckla inre frid och medvetenhet, vilket hjälper till att rena sinnet och skapa positiv karma.

Undvika negativ karma

Att undvika negativ karma innebär att avstå från handlingar som skadar andra och att kontrollera negativa tankar och känslor. Detta kan inkludera:

 • Undvika våld: Fysiskt, verbalt och mentalt, mot alla levande varelser.
 • Etisk livsstil: Följa moraliska principer som ärlighet, icke-stöld, och sexuellt ansvar.
 • Självdisciplin: Utveckla självkontroll och medvetenhet för att undvika att agera utifrån negativa impulser.

Praktiska exempel och berättelser

Berättelser om karma i praktiken kan vara inspirerande och illustrativa. En berättelse kan handla om en person som hjälper en främling och senare själv får hjälp i en nödsituation, vilket illustrerar hur goda handlingar kan leda till positiva konsekvenser.

Skillnaden mellan karma och andra liknande begrepp

Karma skiljer sig från andra relaterade begrepp som öde, lycka och rättvisa.

 • Öde: Öde refererar till en förutbestämd händelsekedja som är utanför individens kontroll. Karma, däremot, betonar att individens handlingar och intentioner aktivt formar deras framtid.
 • Lycka: Lycka kan vara resultatet av tillfälliga omständigheter och inte nödvändigtvis ett resultat av handlingar. Karma handlar om konsekvenserna av specifika handlingar och intentioner över tid.
 • Rättvisa: Rättvisa är ofta ett socialt eller juridiskt begrepp som handlar om rättvis behandling inom ett samhälle. Karma är en moralisk princip som styrs av individens handlingar och intentioner, och kan ses som en kosmisk rättvisa.

Karma i västerländsk kultur

I västerländsk kultur har konceptet karma anpassats och används i olika sammanhang, ofta på ett förenklat sätt.

Populärkultur

Karma har blivit ett populärt tema i filmer, musik och litteratur. Exempel inkluderar TV-serien ”My Name is Earl”, där huvudpersonen försöker rätta till sina tidigare felaktiga handlingar för att förbättra sin karma. I musik har artister som John Lennon och Alicia Keys refererat till karma i sina låtar, vilket illustrerar konceptets breda kulturella genomslag.

Vardagligt tal

I vardagligt tal används karma ofta för att referera till att goda eller dåliga handlingar kommer tillbaka till en. Detta har lett till en mer sekulär och allmän användning av begreppet, där människor talar om ”bra karma” och ”dålig karma” som en form av enkel orsak och verkan.

Kritik och missförstånd kring karma

Det finns både vetenskaplig och filosofisk kritik av karmabegreppet, samt vanliga missförstånd.

Vetenskaplig och filosofisk kritik

Vetenskaplig kritik av karma pekar på bristen på empiriska bevis för att handlingar i ett liv påverkar nästa liv. Filosofiskt ifrågasätts karmas rättvisa, särskilt när det gäller lidande som drabbar oskyldiga eller nyfödda, vilket kan verka orättvist eller oförklarligt.

Vanliga missuppfattningar

En vanlig missuppfattning är att karma fungerar som en direkt och omedelbar form av rättvisa, vilket inte alltid är fallet enligt traditionell lära. En annan missuppfattning är att karma innebär passivitet och att man inte behöver anstränga sig för att förändra sin situation, vilket strider mot principen att medvetna handlingar kan förändra ens framtid.

Hur kan man förbättra sin karma?

Att förbättra sin karma handlar om att leva ett medvetet och etiskt liv. Här är några praktiska tips:

Mindfulness och meditation

Regelbunden meditation och mindfulness kan hjälpa till att rena sinnet och öka medvetenheten om ens handlingar och intentioner. Detta leder till bättre beslut och mer positiv karma.

Osjälviska handlingar och altruism

Att utföra osjälviska handlingar och visa altruism mot andra är ett kraftfullt sätt att generera positiv karma. Detta kan inkludera volontärarbete, hjälp till behövande och små vänliga handlingar i vardagen.

Självreflektion och personlig utveckling

Genom att reflektera över sina handlingar och intentioner kan man identifiera områden där förbättring behövs och arbeta mot personlig utveckling. Att sträva efter att bli en bättre version av sig själv leder till mer positiv karma.

Karma är ett komplext och mångfacetterat begrepp som har stor betydelse i flera av världens största religioner. Genom att förstå principerna bakom karma och hur det fungerar kan vi leva mer medvetna och meningsfulla liv. Karma påminner oss om att våra handlingar har konsekvenser och att vi har makten att forma vår framtid genom våra val. Genom att arbeta med att förbättra vår karma kan vi bidra till en bättre värld och skapa ett liv som speglar våra högsta ideal.

Leave a Reply

Pin It on Pinterest

Share This